De stichting heeft als doel het doen van uitkeringen aan instellingen met een Anbi-status op het gebied van sport of muziek en dan in het bijzonder ten behoeve van kinderen (en bij voorkeur) in de gemeente Ooststellingwerf.

Ook steunt de stichting instellingen of organisaties die zich inspannen voor een leefbare samenleving in de gemeente Ooststellingwerf en naaste omgeving met als doel het welzijn van kinderen in algemene zin.

Blijkens de statuten dient de stichting minimaal haar jaarlijkse netto-revenuen in het jaar na ontvangst van deze revenuen volledig ten behoeve van het doel van de stichting te besteden.

Met haar doelstelling beoogt de instelling het algemeen belang te dienen. De instelling heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2.4 van de statuten. De instelling laat de opbrengsten ten goede komen aan haar doelstelling.